Nieuwbouw

Aan het eind van het schooljaar 2018/2019 zal er een nieuw gebouw zijn voor de locatie Bergmolen!  Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de voortgang.

 

September 2017

Voorbereidingen voor nieuwbouw
Dit najaar wordt begonnen met het bouwrijp maken van het bouwterrein naast het huidige gebouw van de locatie Bergmolen. Om die reden werden de vier noodlokalen op ons terrein in de zomervakantie gesloopt. 
Vanaf deze week zullen we voor een aantal lokalen gebruik moeten maken van een dependance. We hebben het geluk dat deze voormalige basisschool dichtbij ons schoolgebouw staat, namelijk op de hoek van de Rustenburgerweg en de Windmolen. Bij toerbeurt zal hier aan verschillende klassen voor enkele dagdelen les gegeven worden. De leerlingen zijn hier door middel van een e-mail aan de ouders op 1 september over geïnformeerd.

Juli 2017

Eindelijk kunnen we met 100% zekerheid zeggen dat de nieuwbouwplannen voor de locatie Bergmolen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hoewel er al hard gewerkt is aan alle voorbereidingen en het ‘voorlopig ontwerp’ al bijna is afgerond, moest er nog één alles bepalende stap gezet worden. Dat is deze week gebeurd. Onder het toeziend oog van wethouder Leo Dickhoff van Heerhugowaard is op 12 juli jl. de bouwovereenkomst getekend tussen Biense Dijkstra (directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma) en Ronald Gase (voorzitter College van Bestuur SOVON) aangaande de nieuwbouw van de hoofdvestiging van het Huygens College Heerhugowaard, een project van € 12.500.000,-- met als geplande opleverdatum juni 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2017

Extra geld beschikbaar voor nieuwbouw Huygens College.
Op 9 maart verscheen in de Alkmaarse Courant het bericht dat onze bestuursorganisatie SOVON en de gemeente Heerhugowaard tot overeenstemming zijn gekomen: het eerder door de gemeente vastgestelde budget van 11,2 miljoen voor de nieuwbouw aan de Bergmolen wordt verhoogd naar 12,6 miljoen. We zijn heel blij dat we nu kunnen beginnen met de uitvoering van onze plannen om een fantastische nieuwe school te bouwen. Bij goed onderwijs hoort een goed gebouw!

November 2016

De nieuwbouwplannen voor onze locatie Bergmolen worden steeds concreter. De plattegronden voor het gebouw (begane grond en 2 verdiepingen) zijn vastgesteld en er is een eerste plan gemaakt voor de invulling van de buitenruimte. Voor wat betreft de plattegronden is in samenspraak met de werkgroep gekozen voor ruime lokalen die met dubbele deuren zijn gekoppeld aan werkruimtes voor zelfstandig werken. De lokalen zijn gegroepeerd per vakgroep: gymlokalen, creatieve vakken, zaakvakken, talen en wiskunde en science (biologie/natuurkunde/scheikunde/laboratorium).

Er is veel aandacht voor het realiseren van een gezond binnenklimaat waarbij aansluiting wordt gezocht bij de strenge normen van ”frisse scholen”. De aula krijgt een prominente plaats in het gebouw en zal verdeeld zijn in twee ruimten: op de begane grond en de eerste verdieping. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke pauzeruimte die door een vide en een centrale trap een gastvrije uitstraling heeft.

De school komt te staan op de hoek Middenweg-Zuidtangent. De inpassing van het gebouw in de omgeving is voor omwonenden belangrijk. Op 7 november werd daarom een informatieavond gehouden voor de buurtbewonders. Voor de buurtbewoners was het een geruststelling dat er naar wordt gestreefd de fundering aan te leggen met behulp van boortechnieken, zodat heien niet nodig is. De overlast zal voor omwonenden, leerlingen en personeel hierdoor zeer beperkt blijven. Voor de school was het prettig te merken dat de omwonenden overtuigd zijn van nut en noodzaak van een nieuwe school en dat waardering werd uitgesproken voor de eerste ontwerpen.

Hieronder is te zien hoe het gebouw wordt ingepast in de omgeving:

 

Oktober 2016

Er hebben drie bouwvergaderingen plaatsgevonden met de architect en het bureau ICS dat de bouw begeleidt. Bij deze bouwvergaderingen waren de diverse geledingen van het personeel vertegenwoordigd. Op 11 oktober sloten ook vier leerlingen (Yenne, Joey, Stef en Roos) namens de leerlingenraad aan bij de bouwvergadering. Wij zijn blij met hun inbreng. Zij wezen ons o.a. op de wens om goede en mogelijk overdekte zitplaatsen te creëren in de buitenruimte, te zorgen voor een zekere beslotenheid en gaven advies over het kleurgebruik.

 

Juli 2016

Inmiddels is besloten dat architectenbureau Roos-Ros (www.roosros.nl) op basis van het Programma van Eisen de plattegronden voor het nieuwe gebouw zal ontwerpen. Verder is de aanbestedingsprocedure gestart om een aannemer te selecteren.

 

Augustus 2015

De voorbereidingen voor de nieuwbouw gaan van start. In het schooljaar 2015/2016 is in samenspraak met diverse afgevaardigden namens het personeel een Functioneel Programma van Eisen voor de nieuwe school vastgesteld. In dit document hebben wij omschreven aan welke (onderwijskundige) eisen het nieuwe gebouw moet voldoen. Er is gekozen voor een indeling van het gebouw in vakgroepen, waarbij naast lokalen ook ruimten zijn waar leerlingen in kleinere groepen kunnen werken.
Het nieuwe gebouw komt in een L-vorm op de hoek Zuidtangent – Middenweg, naast het bestaande gebouw dat tijdens de bouw in gebruik blijft. De planning is er op gericht dat we de nieuwe school in augustus 2018 in gebruik kunnen nemen.

 

 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl