Disclaimer

Het Huygens College aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht van deze website rust volledig bij het Huygens College of – wat betreft extern materiaal – bij derden die toestemming hebben verleend dit (beeld)materiaal te publiceren op deze site. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na overleg en voorafgaande toestemming door het Huygens College.

Verzamelde (persoons)gegevens worden onder geen beding aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.