Spring naar content
logo

'Onze school, jouw toekomst!'

Schoolregels

Waar veel mensen dagelijks met elkaar omgaan, is het goed om afspraken te maken over gedragsregels. Dit zorgt voor een schoolomgeving waarin leerlingen en medewerkers zich prettig voelen en optimaal functioneren.

Afspraken

Wij hebben met elkaar afgesproken dat:

  • we elkaar correct aanspreken en luisteren naar elkaars mening;
  • we goed voorbereid naar de les komen en dat we benodigde spullen bij ons hebben;
  • we alleen tijdens pauzes en in de daarvoor bestemde ruimten eten en drinken;
  • we geen petten, capuchons of mutsen dragen in school;
  • telefoons tijdens de les zijn opgeborgen en dat het geluid uitstaat, tenzij de docent toestemming heeft gegeven om de telefoon te gebruiken;
  • we de school netjes houden door afval in de prullenbak te gooien;
  • we niet roken in en om het gebouw, geen energydrank en grootverpakkingen etenswaren meenemen naar school, en niet onder invloed zijn van drugs of alcohol;
  • we in school geen film- of geluidsopnamen maken of foto's nemen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven;
  • leerlingen van de locatie Middenweg alleen de schoolingang gebruiken via het schoolplein;
  • leerlingen van het eerste leerjaar de school of het schoolplein tijdens de lesdag niet verlaten, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

Maatregelen

Met het stellen van afspraken/regels zijn we er nog niet. Wat wordt er gedaan als een leerling in de fout mocht gaan? Wij vinden het belangrijk dat een leerling weet welke grenzen er zijn op school. Wij bieden hierin duidelijkheid door vaste maatregelen te laten volgen op te laat komen, spijbelen en grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld uit de les gestuurd).

Gesprek met leerling en ouders

Naast deze maatregelen gaat de mentor of afdelingsleider in gesprek met de leerling. We vinden het belangrijk dat de leerling nadenkt over zijn/haar eigen gedrag en dat de leerling zich realiseert wat het effect van zijn/haar gedrag is op anderen. Zo nodig wordt/worden de ouder(s) hier ook bij betrokken. Dit doen wij door telefonisch of per email contact op te nemen, of door de ouder(s) uit te nodigen voor een gesprek op school. Ook de leerplichtambtenaar wordt zo nodig geïnformeerd.
Herhaald ontoelaatbaar gedrag leidt tot schorsen.

Geoorloofd verzuim

Een leerling die veelvuldig of lang absent is, bijv. vanwege ziekte, loopt het risico om uit te vallen. Om deze reden houden we ook dit verzuim goed in de gaten en nemen we contact op met de ouder(s) bij hoog geoorloofd verzuim.

Leerlingenstatuut

Leerlingen (en personeelsleden) van het Huygens College Heerhugowaard hebben plichten maar natuurlijk ook rechten. De plichten en rechten van de leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit statuut is voor alle scholen van de SOVON op hoofdlijnen hetzelfde. Wel heeft elke school bij sommige onderdelen een eigen uitwerking van de regels. Het statuut is goedgekeurd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin ook de leerlingen zijn vertegenwoordigd.

Het leerlingenstatuut is misschien niet heel boeiend om zo maar door te lezen. Maar het is goed om te weten dat het bestaat, zodat je er op terug kunt vallen als het nodig is. Als je de officiële taal lastig vindt, kun je altijd terecht bij de leerlingenraad, je mentor of je afdelingsleider.