Leerlingenraad

De leerlingenraad is opgericht om namens de leerlingen een stem te vormen bij de schoolleiding. Als een leerling een idee, opmerking of verbeterpunt heeft dan kan dit aan de leerlingenraad kenbaar gemaakt worden via één van onderstaande e-mailadressen (in het onderwerp s.v.p. ‘leerlingenraad’ zetten.) De e-mails zullen in de vergaderingen van de leerlingenraad worden besproken.
Ook kunnen ideeën of opmerkingen voor de leerlingenraad afgegeven worden bij de receptie. Op de locatie Middenweg kan dit gedeponeerd worden in de witte brievenbus bij de receptie.

Goedgekeurde ideeën kunnen worden besproken in de MR (medezeggenschapsraad) van onze school. De leerlingenraad heeft een adviserende taak voor de leerlinggeleding van de MR. Dit houdt voornamelijk in dat ideeën die belangrijk zijn voor de leerlingenraad worden verdedigd door deze leerlingen in de MR.

Indien er interesse is voor wat er in de leerlingenraad wordt besloten, is het altijd mogelijk om de vergadering bij te wonen, of de notulen op te vragen bij de voorzitter of de secretaris. Er vinden tweewekelijks vergaderingen plaats.

Het bestuur is per e-mail te bereiken: leerlingenraad@huygens.nl