Ouders

Aanmelden
1e leerjaar
2e leerjaar en hoger

Melding absentie
Als uw kind ziek is geworden of om een andere reden moet verzuimen, dan worden wij daar graag z.s.m. van op de hoogte gebracht. Lees meer…

Lestijden
Onze lessen duren 50 minuten. De lestijden van de Umbriëllaan en Middenweg zijn gelijk. Lees meer…

Schoolvakanties
Rond februari worden de schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Lees meer…

Schoolboeken en ouderbijdrage
De benodigde leermiddelen op school (schoolboeken en digitale leermiddelen) zijn gratis. De overheid vergoedt via de school deze kosten. De ouders bestellen de leermidddelen zelf bij Iddink. Aanvullende leermiddelen, zoals woordenboeken, rekenmachine en sportkleding, komen wel voor rekening van de ouders. Lees meer…

Bevorderingsnormen
Om te bepalen of een leerling bevorderd kan worden naar een volgend leerjaar werken we met bevorderingsnormen. Lees meer…

Medezeggenschapsraad
Aan het Huygens College, is net als bij alle scholen, een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Via de MR kunnen leerlingen, ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school door gevraagd en ongevraagd advies te geven over allerlei organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken. Lees meer…

Ouderraad
De ouderraad (OR) is een informeel overlegorgaan voor de directie. De ouderraad adviseert de directie en overlegt over de dagelijkse gang van zaken. Lees meer….

Inloggen
In Magister kunnen ouders een deel van de schooladministratie inzien zoals absentie en cijfers. Lees meer….