Medezeggenschapsraad

Aan het Huygens College is, net als bij alle scholen, een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Via de MR kunnen leerlingen, ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school door op allerlei organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken gevraagd en ongevraagd advies te geven.
De MR van het Huygens College is als volgt samengesteld:

Personeel
Daan de Lange (voorzitter)
Marieke Ravesloot (secretaris)
Sander Deitmers
Ineke Pluister
Mardi Sanders
Nathalie Ruijzing 

Ouders
Jeroen Eversdijk
Tanja Holt

Leerlingen
Luna Nellen
Camí Giardina
Yusuf Özdemir

Taken, bevoegdheden en rechten

De MR heeft diverse taken, rechten en bevoegdheden, die zijn beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en het MR-reglement

Algemene taken en bevoegdheden
De MR levert een bijdrage aan de besluitvorming over schoolbeleid en bevordert onderling overleg, openheid en gelijke behandeling.

Algemeen Informatierecht
De WMS heeft als uitgangspunt dat de MR recht heeft op alle informatie om haar taak goed uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan informatie als de jaarlijkse begroting, schoolregels en de inhoud van arbeidsvoorwaardelijke regelingen.

Instemmingsrecht
Voor bepaalde besluiten heeft het bevoegd gezag van de school vooraf instemming van de MR nodig. Afhankelijk van het onderwerp ligt de instemmingsbevoegdheid bij de MR in zijn geheel, bij de leerlinggeleding, de oudergeleding of de personeelsgeleding. Als de MR geen instemming geeft, mag het besluit niet worden uitgevoerd. Voorbeelden van onderwerpen waarbij instemming van de MR vereist is: de schoolgids, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en het formatieplan.

Adviesrecht
Alle zaken die de school aangaan, kunnen en mogen in de MR besproken worden en hierover mag de MR gevraagd en ongevraagd advies geven. De MR heeft onder andere adviesrecht over nieuwbouw, lesrooster, aanstelling en ontslag van de schoolleiding.

De schoolleiding is voor bepaalde onderwerpen verplicht advies aan de MR te vragen.

De MR richt zich dus op onderwerpen op beleidsmatig vlak, maar behartigt geen individuele belangen van leerlingen, ouders en personeel. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn om het beleid van school hierover te bespreken.

Aan het Huygens College is ook een ouderraad (OR)  en een leerlingenraad (LR) verbonden. Naast de MR bestaat er binnen de SOVON ook een gemeenschappelijke MR (GMR). Hier worden onderwerpen van gemeenschappelijk belang besproken.

Vergaderingen

De MR overlegt regelmatig met het bevoegd gezag van de school. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende vergaderdata vast gesteld: 9 oktober, 12 december, 17 maart, 15 april, 26 mei, 15 juni en 18 juni (reservedatum).

De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor de achterban tenzij de MR anders besluit in het belang van een bepaald agendapunt. Indien u een vergadering van de MR wilt bijwonen, neemt u dan contact op met de voorzitter/secretaris.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of andere zaken die u graag aan de MR zou willen voorleggen dan kunt u de oudergeleding van de MR bereiken via oudersMR@huygens.nl

Het dagelijks bestuur van de MR bestaande uit Daan de Lange (voorzitter) en 
Marieke Ravesloot (secretaris) kunt u bereiken via: voorzitterMR@huygens.nl of secretaris@huygens.nl

 

 

 

Huygens College Heerhugowaard

Middenweg 68: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Postbus 220
1700 AE  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl