Medezeggenschapsraad

Aan het Huygens College is, net als bij alle scholen, een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Via de MR kunnen leerlingen, ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school door op allerlei organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken gevraagd en ongevraagd advies te geven.
De MR van het Huygens College is als volgt samengesteld:

Personeel

Brian Möhlmann (voorzitter)
Mardi Sanders (secretaris)
Jos Muller
Nellie Stoffelsma
Tessa Rutgers
Emma Pijl

Ouders
Natasja Denneman
Pauline van der Kolk
Asli Nguygen

Leerlingen
Kira Bremer
Isabella Hasanaj Sotillo
Jakub Seroka

Taken, bevoegdheden en rechten

De MR heeft diverse taken, rechten en bevoegdheden, die zijn beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en het MR-reglement. Het Huishoudelijk Reglement van de MR vindt u hier.

Algemene taken en bevoegdheden
De MR levert een bijdrage aan de besluitvorming over schoolbeleid en bevordert onderling overleg, openheid en gelijke behandeling.

Algemeen Informatierecht
De WMS heeft als uitgangspunt dat de MR recht heeft op alle informatie om haar taak goed uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan informatie als de jaarlijkse begroting, schoolregels en de inhoud van arbeidsvoorwaardelijke regelingen.

Instemmingsrecht
Voor bepaalde besluiten heeft het bevoegd gezag van de school vooraf instemming van de MR nodig. Afhankelijk van het onderwerp ligt de instemmingsbevoegdheid bij de MR in zijn geheel, bij de leerlinggeleding, de oudergeleding of de personeelsgeleding. Als de MR geen instemming geeft, mag het besluit niet worden uitgevoerd. Voorbeelden van onderwerpen waarbij instemming van de MR vereist is: de schoolgids, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en het formatieplan.

Adviesrecht
Alle zaken die de school aangaan, kunnen en mogen in de MR besproken worden en hierover mag de MR gevraagd en ongevraagd advies geven. De MR heeft onder andere adviesrecht over nieuwbouw, lesrooster, aanstelling en ontslag van de schoolleiding.

De schoolleiding is voor bepaalde onderwerpen verplicht advies aan de MR te vragen.

De MR richt zich dus op onderwerpen op beleidsmatig vlak, maar behartigt geen individuele belangen van leerlingen, ouders en personeel. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn om het beleid van school hierover te bespreken.

Aan het Huygens College is ook een ouderraad (OR)  en een leerlingenraad (LR) verbonden. Naast de MR bestaat er binnen de SOVON ook een gemeenschappelijke MR (GMR). Hier worden onderwerpen van gemeenschappelijk belang besproken.

Vergaderingen

De MR overlegt regelmatig met het bevoegd gezag van de school.

De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor de achterban tenzij de MR anders besluit in het belang van een bepaald agendapunt. Indien u een vergadering van de MR wilt bijwonen, neemt u dan contact op met de voorzitter.

Contact

Het dagelijks bestuur van de MR bestaande uit Brian Möhlmann (voorzitter) en
Mardi Sanders (secretaris) kunt u bereiken via: voorzitterMR@huygens.nl of secretarisMR@huygens.nl.