Melding absentie

  • Als uw kind ziek is geworden, verzoeken wij u dit z.s.m. aan ons door te geven via Magister, zie handleiding ziekmelding Magister. Desgewenst kan de ziekmelding ook telefonisch doorgegeven worden tussen 7.45 en 8.30 uur via telefoonnummer
    072-5765700. 
  • Als uw kind om een andere reden moet verzuimen, verzoeken wij u de school hiervan vooraf op de hoogte te stellen door een verzuimbriefje in te laten leveren, of geef de absentie telefonisch door. Dergelijke absentie kan niet via Magister worden gemeld. 
  • Leerlingen die op school ziek worden, melden zich af bij de receptie. 

Controle van het verzuim of te laat komen vindt plaats door de verzuimcoordinator. Bij ongeoorloofd verzuim zullen de gemiste uren dubbel moeten worden ingehaald.

Aanvraag verlof

In principe is het niet mogelijk om leerlingen verlof te verlenen buiten de schoolvakanties.

Alleen aIs extra verlof vanwege een dringende reden nodig is, kan het door een ouder worden aangevraagd. Het verlof wordt van tevoren (zo mogelijk 2 maanden) aangevraagd met het aanvraagformulier verlof.  Het aangevraagde verlof wordt getoetst aan de wettelijke bepalingen. Deze treft u bij het formulier aan. Controleer s.v.p. ook de meest gestelde vragen op www.leerplichtwegwijzer.nl.
Het formulier wordt ingeleverd bij de betreffende afdelingsleider. De ouders ontvangen schriftelijk antwoord op hun verzoek.

 

Huygens College Heerhugowaard

Middenweg 68: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Postbus 220
1700 AE  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl