Melding absentie

  • Ziekte of ander onverwacht verzuim van leerlingen s.v.p. tussen 7.45 en 8.30 uur door een van de ouders  telefonisch (072) 576 57 00 doorgeven, zie het verzuimprotocol. Wij zien graag dat bij langer durend verzuim de school regelmatig wordt gebeld. 
  • Is verzuim van te voren bekend dan wordt de school, ook van tevoren, hiervan in kennis gesteld door middel van een verzuimbriefje of telefoontje.
  • Leerlingen die op school ziek worden, melden zich af bij de receptie. 

Controle van het verzuim of te laat komen vindt plaats door de verzuimcoordinator. Bij ongeoorloofd verzuim zullen de gemiste uren dubbel moeten worden ingehaald.

Komt ongeoorloofd verzuim vaker voor dan worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Ziekmelden via Magister

Het is ook mogelijk om uw kind ziek te melden via Magister, zie handleiding ziekmelding.

Aanvraag verlof

In principe is het niet mogelijk om leerlingen verlof te verlenen buiten de schoolvakanties.

Alleen aIs extra verlof vanwege een dringende reden nodig is, kan het door een ouder worden aangevraagd. Het verlof wordt van tevoren (zo mogelijk 2 maanden) aangevraagd met het aanvraagformulier verlof.   Het aangevraagde verlof wordt getoetst aan de wettelijke bepalingen. Deze treft u bij het formulier aan.  Controleer s.v.p. ook de meest gestelde vragen op www.leerplichtwegwijzer.nl.
Het formulier wordt ingeleverd bij de betreffende afdelingsleider. De ouders ontvangen schriftelijk antwoord op hun verzoek.

 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl