Melding absentie

  • Als uw kind ziek is geworden, verzoeken wij u dit z.s.m. aan ons door te geven via Magister, zie handleiding ziekmelding Magister. Desgewenst kan de ziekmelding ook telefonisch doorgegeven worden tussen 8.00 en 8.30 uur via telefoonnummer 072-5765700 of per e-mail naar de verzuimadministratie.
  • Als uw kind om een andere reden moet verzuimen bijvoorbeeld vanwege een medische afspraak, dan verzoeken wij u de school hiervan vooraf op de hoogte te stellen door een verzuimbriefje in te laten leveren, of geef de absentie telefonisch of per e-mail door.  Dergelijke absentie kan niet via Magister worden gemeld.
    Verlof moet aangevraagd worden via een formulier, zie de informatie in de alinea hieronder.
  • Leerlingen die op school ziek worden, melden zich af bij de receptie.

Controle van het verzuim of te laat komen vindt plaats door de verzuimcoördinator. Bij ongeoorloofd verzuim zullen de gemiste uren dubbel moeten worden ingehaald.

Aanvraag verlof

In principe is het niet mogelijk om leerlingen verlof te verlenen buiten de schoolvakanties.

Alleen als extra verlof vanwege een dringende reden nodig is, kan het door een ouder worden aangevraagd. Het verlof wordt van tevoren (zo mogelijk 2 maanden) aangevraagd met het aanvraagformulier verlof. Het aangevraagde verlof wordt getoetst aan de wettelijke bepalingen. Deze treft u bij het formulier aan.

Het formulier wordt ingeleverd bij de betreffende afdelingsleider. De ouders ontvangen schriftelijk antwoord op hun verzoek.