Tegengaan van pesten

De afgelopen jaren is de rol van scholen bij het tegengaan van pesten steeds belangrijker geworden. Ook op het Huygens College staat het tegengaan van pesten hoog op de agenda. Binnen de mentorlessen wordt de leerlingen geleerd hoe ze met respect met anderen omgaan en hoe ze veilig en verantwoord het internet en de sociale media gebruiken.

Als pesten wordt gesignaleerd, wordt daarvan door een medewerker een notitie gemaakt in ons leerlingvolgsysteem. Naar aanleiding van de aard van de melding neemt de mentor vervolgens contact op met de betreffende leerlingen en voert een kort gesprek. Zijn er nadrukkelijk acties nodig binnen de school dan zetten wij daarbij deskundigen, zoals de counselor en anti-pest coördinator, in. Zo nodig worden ouders geïnformeerd en/of uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek worden gedragsafspraken met de leerlingen gemaakt die ook op schrift worden vastgelegd. Als dit niet leidt tot verbetering volgen aanvullende maatregelen.

Bij ons op school is mw. K. Donkelaar aangesteld als anti-pest coördinator.