Dyslexie

Bij sommige leerlingen wordt op de basisschool vastgesteld dat er sprake is van dyslexie. Voor deze leerlingen is een dyslexieverklaring afgegeven. Deze verklaring geldt ook voor het voortgezet onderwijs.

Een enkele keer komt het voor dat pas in het vervolgonderwijs duidelijk wordt dat er sprake is van dyslexie. Deze leerlingen worden, in overleg met de ouders, voor een dyslexieonderzoek voorgedragen. De school voert het screeningsonderzoek uit. Op basis van de uitslag kan er doorverwezen worden naar Praktijk Wijs. Hier kunnen ouders tegen een gereduceerd tarief een dyslexieonderzoek aanvragen.
Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring worden op school gedurende een korte periode begeleid. De begeleiding is er op gericht om de leerling zo snel mogelijk handvatten te geven om zelfstandig met de dyslexie om te gaan. Wanneer de begeleiding niet afdoende is informeert de mentor de ouders en wordt naar andere, externe ondersteuningsmogelijkheden gekeken.

Ook krijgen de leerlingen met dyslexie voor hun gehele schoolloopbaan een dyslexiekaart. Op deze kaart staan de rechten en plichten van de desbetreffende leerling. Deze kaart hebben de leerlingen altijd bij zich en kunnen ze laten zien.

Voor meer informatie zie het Protocol Dyslexie Huygens College.

Dyscalculie

Als een leerling vanwege dyscalculie problemen heeft met rekenen en/of wiskunde kan er extra hulp geboden worden door een docent wiskunde.